مرخصی

13/11/2008

خیلی پیش میاد که این جمله رو می شنویم :»کاش می شد برای مدتی برم یه جای دور و از همه کس و همه چیز دور باشم.کاش می شد یه مرخصی طولانی بگیرم» پاراگراف زیر در جواب این صحبت ِ …

آيا آدم مي تونه از «زندگي» خودش براي مدتي مرخصي بگيره؟اگه تونست و مرخصي گرفت… كجا مي خواد بره كه توي «زندگي» نباشه؟چه كار مي خواد بكنه كه توي «زندگي» انجامش نده؟شايد كار براي برخي محل زندگي باشه ولي زندگي كه محل كار نيست… از كارت بخواي مرخصي بگيري بايد از رئيست اجازه بگيري.از زندگي بخواي مرخصي بگيري با كي بايد صحبت كني؟؟؟

Advertisements


هوا فوق العاده ست…